Sluiten
clublied
Informatieplicht (Aikido Aalst te Erembodegem)


Feitelijke Vereniging Aikido Tobu Chiku Aikikai Aalst (TCA) Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger 2006 INFORMATIEPLICHT / ORGANISATIENOTA

Tussen de afgevaardigden van de Feitelijke Vereniging Tobu Chiku Aikikai Aalst enerzijds,
hierna genoemd “TCA”,en alle aangesloten leden van die Feitelijke Vereniging anderzijds, hierna genoemd “Vrijwilliger”, die bereid zijn
af en toe diensten te verstrekken aan de organisatie
FV Tobu Chiku Aikikai Aalst vanaf 01/09/2006 voor de duur van hun lidmaatschap, is het volgende geregeld:

Art 1. De organisatie TCA;
FV Tobu Chiku Aikikai Aalst, die de doelstelling heeft aikido te beoefenen en te verspreiden.

Art 2. De aard van het vrijwilligerswerk;
Alle activiteiten van de organisatie waarvoor de vrijwilliger zich, met medeweten van het bestuur,
occasioneel en belangeloos inzet en een taak op zich neemt

Art 3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger;
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet,
zware fout of vaak voorkomende fout na herhaalde waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval
zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de (eventueel plaatselijke) verantwoordelijke van de FV TCA.

Art 4. Verzekering;
FV TCA laat, door middel van de betaling van de ledenbijdrage aan de VZW Vlaamse Aikido Vereniging,
zowel de organisatie als de vrijwilliger verzekeren tegen volgende risico’s: burgerlijke aansprakelijkheid (hoofdsportactiviteiten / aikido + sport - nevenactiviteiten
+ niet - sportactiviteiten met publiek) bijkomende verzekeringsopties in aanvulling van de minimum decretaal verplichte verzekeringsdekking der hoofdsportactiviteiten
lichamelijke ongevallen voor vrijwillige helpers rechtsbijstand De vrijwilliger wordt verzocht meer gedetailleerd
kennis te nemen van de verzekerde risico’s via de website van de VZW Vlaamse Aikido Vereniging of via volgende
website : www.arena-nv.be/nederlands/vav.htm

Art 5. Geheimhoudingsplicht;
De vrijwilliger voert de opdrachten uit met in acht name van de regels inzake discretie en beroepsgeheim
(zoals die zouden gelden binnen de organisatie) en is gebonden door de plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke,
medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar bekend zijn geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillig op zich genomen taken, en met betrekking tot alles wat hem/haar
confidentieel is medegedeeld. De organisatie behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt ook vertrouwelijk.
Art 458 van het Strafwetboek is overigens letterlijk van toepassing.

Art 6. Vergoedingen;
Alle diensten worden onbezoldigd verstrekt door de organisaties door de vrijwilliger.
De organisatie kan onkosten gemaakt in opdracht van de organisatie of noodzakelijk gemaakt in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk
terugbetalen, maar dan enkel op basis van de aan de organisatie overgedragen bewijsstukken Opgemaakt te Aalst op 02 augustus 2006.
Namens de afgevaardigden van de organisatie. De bestuurders van de FV Tobu Chiku Aikikai Aalst.